1. Definícia údajov:
– Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania, zahŕňajú meno, priezvisko a kontaktné údaje osoby, ktorá vyplní formulár na podujatí “Bratislava za život”.

2. Účel spracovania:
– Osobné údaje budú spracované na účely vzájomnej komunikácie medzi účastníkom a organizátormi podujatia a distribúcie informácií a materiálov súvisiacich s podujatím.

3. Prevádzkovatelia spracovania:
Osobné údaje budú spracované spoločnými prevádzkovateľmi, ktorí spoločne vymedzili účel spracovania:
– Spoločenstvo Ladislava Hanusa (IČO: 31817904) so sídlom Pavlovova 20, 821 08 Bratislava
– Asociácia za život a rodinu (IČO: 50662210) so sídlom Beňadická 3091/3, 851 03 Bratislava-Petržalka
– Nadácia Fides et Ratio (IČO: 54863660) so sídlom Pavlovova 1049/20, 821 08 Bratislava-Ružinov
– Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. (IČO: 42256232) so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka.

4. Bezpečnosť údajov:
– Spoloční prevádzkovatelia prijímajú všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zničením alebo stratou.

5. Práva subjektu údajov:
– Osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje (subjekt údajov), má právo požiadať o prístup k svojim údajom, ich opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania, právo na námietku voči spracovaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

6. Doba spracovania:
– Osobné údaje budú spracované po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracovania alebo do odvolania súhlasu subjektu údajov.

23.9.2023