AKÁ BOLA BZZ 2013

AKÁ BOLA BZZ 2014

FOTO 2023 – ČLOVEK A VIERA

TONY FRIČ

titulna-fotka-3000-s

VOLÍM (SI) ŽIVOT

Ďakujeme, že ste prišli a podporili bezbranných, ktorí si sami pomôcť nedokážu. nedeľa 24. septembra 2023, 15:00 Hlavné námestie, Bratislava

Tlačová správa: V Bratislave pred voľbami pochodovalo 3000 ľudí, apelovali na politikov za ochranu života nenarodených detí a ich matiek

V Bratislave sa v nedeľu 24. septembra 2023 uskutočnil lokálny pochod Bratislava za život, na ktorom sa v nepriaznivom počasí zúčastnilo 3000 ludí. Cieľom pochodu bolo osláviť život a zároveň apelovať na ukončenie diskriminácie nenarodených detí a ukončenie ohrozovania tehotných matiek umelým potratom, ktorý so sebou nesie riziká pre zdravie i psychiku.

Hlavným mottom podujatia bolo heslo „VOLÍM (SI) ŽIVOT“, ktoré poukazuje na blížiace sa parlamentné voľby. Hlavnými organizátormi sú Inštitút Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a Asociácia za život a rodinu. Záštitu nad podujatím prebrala Bratislavská arcidiecéza.

Podujatie sa začalo o 15:00 na Hlavnom námestí v Bratislave príhovormi zástupcov zdravotníkov, právnikov, akademickej sféry, Cirkvi, verejných inštitúcií a občianskeho života, predstaviteľov médií i pro-life organizácií zo Slovenska i zo sveta.

Povedali sme celému Slovensku, aj politikom a kandidátom vo voľbách, že život nenarodených detí treba chrániť rovnako, ako chránime život už narodených ľudí. Túto spravodlivú požiadavku vznášame do spoločnosti práve v období, kedy rozhodujeme o charaktere našej krajiny. Žiadame občanov, aby volili aj podľa hodnôt,“ povedal jeden z organizátorov podujatia, Juraj Šúst z Inštitútu Ladislava Hanusa.

 

Veľmi sa tešíme, že na podujatie prišlo 3000 občanov Slovenska vyjadriť svoj postoj za život, za ochranu nenarodených detí a ich matiek pred rizikami potratu. Vždy je tu lepšie riešenie, ktoré musíme aktívne ponúkať. V 21. storočí je úplne zbytočné vôbec premýšľať nad potratom, ktorý ubližuje, ako nad riešením nejakej situácie, pretože vždy sú tu lepšie riešenia. Apelujeme na politikov, aby boli odvážnym hlasom nenarodených a ich matiek,“ povedal ďalší organizátor podujatia, Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.

 

Nechceme sa už len prizerať, chceme aktívne konať v prospech života. Pochodovali sme dnes pokojne, no odhodlane za najmenších z nás a hovoríme jasne, že sa nezľakneme, že ich neprestaneme brániť. Uvedomujeme si, že ochrana nenarodených detí musí stáť na dvoch pilieroch, ktoré idú ruka v ruke – prvý pilier stojí na zlepšení súčasného právneho stavu – žiadame napravenie abnormálnej situácie zavedenej komunistickým režimom, kedy je tejto skupine ľudí upierané najzákladnejšie ľudské právo na život. Druhým pilierom je pomoc tehotným matkám a rodinám v núdzi, keďže ekonomické dôvody patria  medzi časté dôvody, pre ktoré matky zvažujú usmrtenie svojho dieťaťa,“ dodal ďalší organizátor pochodu, Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.

 

Na podujatí vystúpili aj Calum a Lois Millerovci z Veľkej Británie, Rod Dreher z USA, arcibiskup Stanislav Zvolenský, biskup Jozef Haľko, zástupca gréckokatolíckej cirkvi Stanislav Diheneščík, predstavitelia umeleckej obce Štefan Bučko, Anežka Sňahničanová, Monika Ližbetin a Sára Dobrovodská, zdravotníci Iryna Borys z Ukrajiny, Andrej Mikolášik, Magdaléna Gérová, či študentka pôrodnej asistencie Mária Hudáková, prihovorila sa aj mama dieťaťa s handicapom Lucia Zimenová. Právnikov a akademikov reprezentovala Lenka Kmeťová, Martin Luterán, Weronika Przebierala z Poľska a Katarína Šmigová. Osobnosti kultúrneho a občianskeho života reprezentovala matematička a disidentka Kamila Bendová z Českej republiky a komisár pre deti Jozef Mikloško ml. Príhovory uzavreli predstavitelia médií Jaroslav Daniška, Martin Hanus a Martin Šajgalík a aktivisti Radim a Kateřina Ucháčovci z ČR, Matúš Hagara, Anton Chromík, Marek Nikolov, Katarína Kapinajová a organizátori Patrik Daniška, Tomáš Kováčik a Juraj Šúst.

 

Po príhovoroch sa dav vydal na pochod mestom, pričom prešiel popod Michalskú bránu, cez Obchodnú ulicu až na Námestie slobody, kde záverečnou bodkou deti potešil kúzelník Ivan.

Manifest Bratislavy za život 2023:

Život človeka je veľkým darom. Chceme budovať kultúru života, ktorá si váži každý ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Zabitie nevinného človeka nemožno nikdy schvaľovať. Zvlášť ak ide o dieťa. Ak sa nenarodené deti zabíjajú v našej blízkosti, v našej krajine, v našich nemocniciach, nemôžeme mlčať, musíme im pomôcť. Ochrana života nenarodených je najpálčivejšou výzvou v oblasti ochrany ľudských práv v dnešnej spoločnosti.

Čítať ďalej

Existujú mnohé iné formy ohrozenia života a dôstojnosti človeka, vrátane eutanázie, prenájmu materníc, skladovania a usmrcovania detí v embryonálnom štádiu života či sociálnej nespravodlivosti. Chceme bojovať proti všetkým takýmto ohrozeniam. Teraz však zdôrazňujeme potrebu odstrániť hlbokú nespravodlivosť v našej spoločnosti, ktorou je umelý potrat.

 

Ochrana života nenarodených detí musí stáť na dvoch pilieroch, ktoré sa vzájomne dopĺňajú: prvým je zákonná ochrana nenarodených detí pred ich úmyselným zabitím; druhým je pomoc tehotným matkám a rodinám v núdzi.

 

PODPORA LEGISLATÍVNEJ OCHRANY KAŽDÉHO ĽUDSKÉHO ŽIVOTA


Cieľom občianskych zákonov je chrániť spravodlivý spoločenský poriadok. Všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a v ľudských právach. Život nenarodených detí preto treba chrániť rovnako, ako chránime život už narodených ľudí.


Naše zákony zavádzajú krutú nespravodlivosť, keď dovoľujú usmrtiť dieťa do 12. týždňa tehotenstva a ak existuje podozrenie napr. na genetické postihnutie, tak ešte dlhšie. Vždy sa budeme zasadzovať za skončenie tejto nespravodlivosti. Cieľ, ktorý presadzujeme, je ochrana každého ľudského života už od počatia a bez akejkoľvek diskriminácie.  


Legislatívcom, ústavným právnikom, zákonodarcom i poslancom preto osobitne pripomíname slová veľkého pápeža svätého Jána Pavla II.: „Keď civilný zákon pripúšťa umelý potrat a eutanáziu, tým samým prestáva byť skutočným, morálne zaväzujúcim zákonom. Umelý potrat a eutanázia sú preto zločinmi, ktoré žiaden ľudský zákon nemôže uznať za prípustné. Zákony, ktoré tak robia, nielenže vôbec neviažu vo svedomí, ale stavajú človeka pred vážnu a konkrétnu povinnosť postaviť sa proti nim na základe námietok svedomia.“ (EV, 72, 73)


Podpora pro-life legislatívy teda znamená zároveň podporu pre autentickú demokraciu založenú na objektívnom hodnotovom poriadku.

 

PODPORA SOCIÁLNEJ POMOCI MATKÁM V NÚDZI


Dôležité je tiež pomáhať tehotným matkám a ich rodinám. Matky v núdzi by mali dostať potrebnú pomoc spoločnosti. To platí najmä, ak sa zistí zdravotné postihnutie dieťaťa. Neraz sú matky do potratu tlačené inými ľuďmi, často otcom dieťaťa či rodinou, niekedy aj násilím alebo hrozbami. Inokedy sú do potratu tlačené rôznymi životnými okolnosťami a do poslednej chvíle pochybujú o správnosti tohto rozhodnutia. Je potrebné zlepšovať pomoc v tehotenstve skrze účinné sociálne politiky a praktickú pomoc ako aj informovanosť matiek a otcov o tejto pomoci.


V tejto súvislosti chceme vyzdvihnúť všetkých ľudí a organizácie, ktorí obetavo pomáhajú matkám v núdzi.

 

PODPORA PRO-LIFE POLITIKOV


Politici, ktorí verejne, zrozumiteľne a jasne deklarujú svoj principiálny nesúhlas s nespravodlivou potratovou legislatívou, hlasujú za pro-life a pro-rodinné návrhy, predkladajú ich, či vytrvalo pre ne hľadajú politickú a voličskú podporu, si zasluhujú našu vďaku a podporu. Politických aktérov vyzývame, aby zlepšenie právnej ochrany nenarodených ako aj pomoc matkám a rodinám v núdzi, zaradili medzi svoje politické priority a do svojich politických programov.

 

PODPORA PRO-LIFE VZDELÁVANIA


Je potrebné informovať a vzdelávať o morálnej tragédii potratu ako aj o jeho vážnych medicínskych a psychologických rizikách. Úmyselný umelý potrat za žiadnych okolností nie je morálne a ani medicínsky dobrá alternatíva. Naopak, je dôležité informovať matky a otcov o skutočných riešeniach ťažkých situácií.


Rovnako je dôležité zvyšovať informovanosť rodičov, ale aj verejnosti, o prenatálnom vývoji dieťaťa, ktorý nám objasňuje moderné vedecké poznanie. Skúsenosti totiž ukazujú, že veľká časť spoločnosti v rozpore s poznatkami vedy podlieha dezinformáciám tvrdiacim, že dieťa sa stáva živou bytosťou až momentom narodenia, prípadne že do tohto momentu je dieťa súčasťou organizmu matky.


A nakoniec je potrebné vzdelávať a vychovávať aj o zmysle a vzájomnom prepojení sexuality, manželstva a rodičovstva. Mylné chápanie týchto skutočností pod vplyvom nedostatočného vzdelania totiž často vedie k tragédii potratu.


Na tomto mieste chceme vyzdvihnúť všetkých kňazov a duchovných, rodičov a všetkých učiteľov a pedagógov, ktorí svedomito a trpezlivo vzdelávajú a formujú nové generácie v kultúre života. Rovnako ďakujeme aj všetkým tým predstaviteľom mediálnej sféry, ktorí svojou prácou prispievajú k osvete a k povedomiu o ľudskej dôstojnosti každého človeka.

 

PODPORA PRO-LIFE LEKÁROV


Našu podporu a ocenenie si zasluhujú lekári, ktorí v súlade s Hippokratovou prísahou a s myšlienkou dôstojnosti každého človeka odmietajú vykonávanie umelých potratov, umelých oplodnení a eutanázie, a ktorí matky v ťažkých situáciách neprehovárajú na podstúpenie potratu, ale ponúkajú im skutočné riešenia. Umelý potrat je vždy tragédiou, ktorá prináša smrť dieťaťu, ale aj obrovské zranenie matke, otcovi a ďalšej rodine ako i lekárom a zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa na ňom podieľajú.


Nesúhlasiť s účasťou na vykonávaní potratov si v dnešnej spoločnosti často vyžaduje veľkú odvahu. Chceme vyjadriť našu podporu všetkým, ktorí sa k tomuto kroku odhodlali a chceme podať pomocnú ruku všetkým, ktorí sa k nemu odhodlávajú. Pre tehotnú matku v ťažkej situácii je dôležité vedieť, že lekár a zdravotnícky personál uznávajú tak ľudskú dôstojnosť jej samotnej ako i ľudskú dôstojnosť jej nenarodeného dieťaťa.


Zároveň chceme povzbudiť všetkých lekárov, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, duly, zdravotníckych pracovníkov i študentov medicíny, aby svoje jasné odmietavé stanovisko k umelým potratom a ich vykonávaniu vyjadrili aj verejne a aj týmto spôsobom aktívne rozširovali kultúru života.

 

PODPORA AKTÉROV KULTÚRY ŽIVOTA


Chceme vyzdvihnúť predstaviteľov kultúry, umenia a náboženstva, ktorí sa podieľajú na duchovnej formácii kultúry života. Vaša rola je nezastupiteľná! Keď vy budete mlčať, kamene budú kričať! Ako spoločnosť potrebujeme počuť vaše jasné, rozhodné a múdre slová, potrebujeme umenie, ktoré poukazuje na skutočnú krásu ľudského života.


Osobitne sa obraciame na náboženských predstaviteľov a prosíme ich, aby neúnavne, odvážne ohlasovali Božiu náuku ohľadom posvätnosti a dôstojnosti každého ľudského života. Rola náboženstva je pri vytváraní kultúry života nezastupiteľná. Zabúdanie na Boha je totiž najhlbším dôvodom kultúry smrti. (EV, 21) Spolupráca pri ochrane života, ľudskej dôstojnosti a rodiny môže byť zároveň aj prejavom autentického ekumenizmu.

 

PODPORA PRO-LIFE PODNIKATEĽOV A DARCOV


Obraciame sa na všetkých dobrodincov a osobitne na podnikateľov a ľudí z podnikateľskej sféry, aby štedro a nezištne podporovali aj finančnými prostriedkami potrebné snahy v prospech kultúry života. Keď kultúra smrti má toľkých ochotných zástancov, či je možné pri ochrane života tých najbezbrannejších ostať nezúčastnene bokom? Všetkým dobrodincom zároveň za nezištnú podporu zo srdca ďakujeme!

 

PODPORA NOVEJ PRO-LIFE GENERÁCIE


A nakoniec sa obraciame na vás, mladí ľudia. Nebojte sa byť rebelmi za život! Práve mladí predsa majú citlivosť na neprávosti, ktoré spoločnosť radšej mlčky prehliada a toleruje. Taká krutosť voči tisícom bezbranným nenarodeným vás predsa nemôže nechať ľahostajnými. Nech vaša vnímavosť pre potreby blížnych, zmysel pre spravodlivosť a radosť zo života zapália srdcia ďalších.

24/9
2023

15:00 hod.
Hlavné námestie
Bratislava

Program podujatia

14:30 – 15:00 predprogram na pódiu

15:00 detský program

15:10 príhovory zdravotníkov, právnikov, učiteľov, osobností z cirkevného, kultúrneho a občiansko-politického života, novinárov a aktivistov

16:40 začiatok pochodu z Hlavného námestia na Námestie slobody

17:30 vystúpenie kúzelníka 

Ako bolo na pochode Bratislava za život? 

 

Pozrite si príhovory a vystúpenia na pódiu.  

Videozostrih z podujatia už čoskoro 🙂

ĎAKUJEME všetkým dobrovoľníkom !

Služba iným, zvlášť spoločnému dobru, napĺňa človeka, z hĺbky dáva zmysel jeho existencii. Ďakujeme, že ste sa pridali k našim dobrovoľníkom a stali sa súčasťou Bratislavy za život.

🙂 Boli ste na
100%

Často kladené otázky

1. Aký je cieľ pochodu Bratislava za život?

Osláviť život a zároveň apelovať na ukončenie diskriminácie jednej skupiny ľudí. Spravodlivá spoločnosť chráni právo na život všetkých ľudí rovnako. Dnes je ale na Slovensku stav, kedy nie je právo na život zabezpečené pre všetkých ľudí rovnako – ľudia v prvých mesiacoch života ho nemajú garantované. Našim cieľom je posun Slovenska k spravodlivej spoločnosti, v ktorej budú môcť žiť všetci v bezpečí, osobitne tí, ktorí sú najviac zraniteľní.

Verejný prejav je dôležitý, aby hlas úcty k životu bol braný v skutočne demokratickej spoločnosti vážne a začal spoločenskú zmenu. Občianskym zhromaždením chceme vyslať signál všetkým ľuďom, že ochrana každého života nie je len súkromnou vecou jednotlivcov, ale spoločenským právom, za ktoré sa oplatí verejne angažovať. Veď všetci ľudia si zaslúžia rovnaký rešpekt, úctu a právo na život.

 

2. Súhlasím, ale prečo by som mal prísť na pochod?

Pretože verejný prejav tvojho názoru je dôležitý, aby bol tvoj názor braný v demokratickej spoločnosti vážne a mohol prispieť k spoločenskej zmene. Iba tak sa nám podarí vyslať signál do spoločnosti (a k politikom), že právo na život má chrániť všetkých ľudí rovnako.

Ako organizátori urobíme maximum pre to, aby bratislavský pochod za život bola skvelá akcia, festival radosti zo života. Takáto príležitosť tu nie je každý deň. Škoda by ju bolo nevyužiť!

3. Prečo robíte pochod práve 24. septembra?

Pretože o týždeň sa konajú parlamentné voľby a my chceme opäť pripomenúť dôležitú potrebu, ktorú máme my všetci – potrebu žiť v spravodlivej spoločnosti. Súčasťou spravodlivosti je aj neuprieranie najzákladnejšieho práva – práva na život – niektorým kategóriám ľudí. Bez práva na život niet žiadnych iných práv. Pritom zdôrazňujeme, že VŽDY je lepšie riešenie, ako potrat.

4. Vy ste proti potratom?

Áno, úmyselný potrat nevinného ľudského života je veľká nespravodlivosť, ktorej chceme zamedziť. Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat.

5. Plod je súčasťou tela matky a matka má právo si so svojím telom robiť čo chce. Vy jej toto právo chcete vziať?

Vy tvrdíte, že nenarodené dieťa je súčasťou tela tehotnej matky. Skúsme aplikovať logiku: ak tehla je súčasťou steny, a stena je súčasťou domu, tak tehla je súčasťou domu. (Ak A je súčasťou B, a B je súčasťou C, tak A je súčasťou C.) Vezmime si teraz prípad tehotnej matky: ak nožičky sú súčasťou nenarodeného dieťaťa, a nenarodené dieťa je súčasťou tela tehotnej matky, potom táto matka má 4 nohy. A nielen to, má aj 4 ruky, dve hlavy, či dve rôzne DNA. A ak čaká chlapca, tak takáto žena má aj mužské pohlavné orgány. Na tom, že nenarodené dieťa je súčasťou tela tehotnej matky, zdá sa, niečo nesedí.


Zdôrazňujeme však, že vždy je lepšie riešenie ako potrat, ktorý jeden život ničí a druhý ohrozuje na zdraví i psychike.

6. Kedy teda začína nový ľudský život?

Táto otázka je vedeckou otázkou. Preto si dovolíme dva vedecké citáty:
Zygota (teda bunka, ktorá vznikne splynutím vajíčka a spermie) „je prvé a najjednoduchšie vývojové štádium všetkých mnohobunkových organizmov vrátane človeka.“
Karol Kapeller, Viera Pospíšilová: Embryológia človeka, učebnica pre lekárske fakulty. Vydavateľstvo Osveta, 2001, s. 48.

„Na základe vedeckého popisu oplodnenia vzniká splynutím spermie a vajíčka „v okamihu počatia“ nová ľudská bunka, zygota, ktorej stavba a správanie sa líši od oboch gamét (pozn.: spermie a vajíčka). Okrem toho nejde len o jedinečnú ľudskú bunku, ale o bunku so všetkými vlastnosťami dokonale kompletného (hoci nezrelého) ľudského organizmu. Je to jedinec uspôsobený na to, aby vykonával životné činnosti pomocou orgánov s osobitými, vzájomne však závislými funkciami: žijúca bytosť.“
Maureen L. Condic: Kedy začína ľudský život? Vedecká perspektíva. Westchester Institute for Ethics & the Human Person, 2008, s. 8,

Nie je biologicky možné určiť žiadny iný termín, kedy by život mohol začínať, ako moment počatia. Zvlášť jasné je to, keď si uvedomíme, že rôzne štáty majú rôzne zadefinovanú umelú časovú hranicu, do ktorej je možné vykonať potrat.

7. Osobne som proti potratom, ale myslím si, že je to každého osobná záležitosť, a preto by sme sa nemali do toho starať.

Niekto by mohol rovnako povedať: osobne som proti otroctvu, ale vlastnenie otroka je osobná záležitosť každého otrokára, a preto by sme sa do toho nemali starať (viac k tejto téme napríklad tu). Niekto iný môže zase osobne byť proti zabíjaniu ľudí inej rasy, či národnosti, avšak keďže je toto osobná záležitosť každého človeka, odmieta vnucovať svoj názor iným. Všetky tieto prípady (vrátane Vášho) spája rovnaký omyl: rešpektovanie základných ľudských práv nie je osobnou záležitosťou, ale povinnosťou každého človeka. Či už ide o práva otrokov, čiernych, Židov alebo nenarodených detí, treba ich rešpektovanie vyžadovať od každého bez rozdielu.

8. Chcel by som sa zapojiť ako dobrovoľník, čo mám spraviť?

Prosím vyplňte nasledovný formulár, my sa Vám ozveme. Veľmi pekne ďakujeme!

9. Podujatie sa mi veľmi páči. Môžem vás finančne podporiť?

Budeme veľmi radi ak nás finančne podporíte vo výške 10, 20, 50, 100 či viac Eur (podľa Vašich možností) na účet našej partnerskej Nadácie Fides et Ratio, ktorá pre nás zastrešuje zbierku SK59 8330 0000 0029 0240 1603 (správa pre prijímateľa: pochod).

Tieto peniaze pôjdu na zabezpečenie zhromaždenia a pochodu a pokrytie ďalších nákladov súvisiacich s organizáciou pochodu Bratislava za život.

10. Čo iné môžem spraviť pri tejto príležitosti?

Fantázii sa medze nekladú, ale ponúkame niekoľko tipov ako spolupracovať na oslave a ochrane
života:

– Ak niekto rád píše, môže o ochrane nenarodeného dieťaťa a pochode napísať blog (dajte nám o ňom vedieť)
– šíriť úctu k životu v rámci svojej rodiny a priateľov, či v širšom okruhu známych, či v škole
– voliť politických kandidátov, ktorí neochvejne stoja za ochranou života a budú ju aj aktívne presadzovať

Náš Tím

Rebeka Lukáčová
Juraj Šúst
Tomáš Kováčik
Vlado Krištín
Patrik Daniška
Dmitrij Olšovský
Michal Medňanský

Aj ty si veľmi dôležitý. Staň sa súčasťou nášho tímu!

Staň sa našim ambasádorom v Tvojej farnosti/škole/rodine...
Nechaj nám na seba kontakt. A my Ťa budeme zásobovať informáciami a ponukami na spoluprácu.

Pomôž nám rozširovať kultúru života tam, kde si.

(odoslaním údajov súhlasíte s pravidlami spracovania osobných údajov zverejnených na GDPR | SLH)

* povinné polia

Naše sociálne siete

[instagram-feed feed=1]

Organizačné pokyny

Bratislava za život bude pokojným a príjemným podujatím, na ktorom chceme vzdať úctu ľudskému životu v jeho rôznych obdobiach a formách. Chceme pripomenúť ľuďom okolo nás, že život je vzácny a hodný žitia. 

Aby sa nám táto idea podarila, chceli by sme všetkých zúčastnených poprosiť o dodržiavanie nasledovných organizačných pokynov:

 
 1. Pochod a zhromaždenie má byť pokojnou manifestáciou života. Prosíme o pokojné správanie sa.
 2. Zhromaždenie za začne o 15:00 na Hlavnom námestí v Bratislave. Následne bude pokračovať samotným pochodom.
  Pochod ukončíme na Námestí slobody.
 3. Organizátori a dobrovoľníci pochodu budú označení reflexnými vestami. Akékoľvek otázky a problémy adresujte cez nich k organizátorovi.
 4. Rešpektujte pokyny organizátorov počas zhromaždenia a pochodu.
 5. Uvítame, ak si donesiete vlastné transparenty. Chceli by sme poprosiť, aby ich obsah nebol vulgárny ani urážlivý.
 6. Keďže celé podujatie bude trvať približne dve a pol hodiny a septembrové počasie môže byť už nevyspytateľné, sledujte predpoveď počasia a náležite sa pripravte.
 7. Organizátori nezabezpečujú toalety.
 8. Ak nám chcete pomôcť ako dobrovoľníci, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára.
 9. Budeme radi, ak nám po pochode pošlete vašu spätnú väzbu.

  Tešíme sa na Vás!

Pomoc tehotným mamičkám

Nesúdime. Pomáhame.

poradenstvo a pomoc v zložitej situácii tehotnej mamičky.
0948 710 220
info@nesudimepomahame.sk

Alexis poradňa

pomoc pre tehotné matky v núdzi, ktoré zvažujú umelý potrat ako aj pre matky po potrate (umelom či spontánnom).
0911 350 200
poradna@alexiporadna.sk

Zachráňme životy

materiálna pomoc - systém pravidelnej mesačnej finančnej výpomoci určenej na záchranu počatého dieťaťa a pomoc jeho matke
0911 756 026
info@zachranmezivoty.sk

Áno pre život

zameriava sa na dievčatá, ženy a matky s deťmi, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách
0800 12 00 24
apz@nextra.sk

Spišská katolícka charita

poradenstvo a pomoc tehotným mamám a ich rodinám
0903 982 656
tlkotsrdca@caritas.sk

Ráchelina vinica

nádej pre zranených potratom
0911 911 794
rachel@rodinabb.sk

Kontakt

Kontakt

HOVORKYŇA

Rebeka Lukáčová

info@bratislavazazivot.sk

 
DOBROVOĽŃÍCI

Michal Medňanský

PODPORA

Financovanie realizujeme prostredníctvom partnerskej Nadácie Fides et Ratio, ktorá realizuje verejnú zbierku: SK66 8330 0000 0020 0262 0165

Sleduj nás